Luat Minh Khue

tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông tại Việt Nam

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông tại Việt Nam
Từ những năm đầu thế kỷ XXI, Đảng ta đã có định hướng phát triển khoa học và công nghệ cụ thể là: “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các ngành mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp, không gây ô nhiễm và khai thác được lợi thế về lao động.