Luat Minh Khue

tư vấn luật cạnh canh

tư vấn luật cạnh canh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật cạnh canh

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Hiểu theo nghĩa rộng, hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm tất cả hành vi xâm hại tới hoạt động cạnh tranh trên thị trường, xâm hại tới quyền tự do cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp. Theo cách quan niệm này, các hành vi hạn chế cạnh tranh (nhất là các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh) cũng thuộc vào phạm trù “cạnh tranh không lành mạnh”