Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật cạnh tranh"

tư vấn luật cạnh tranh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật cạnh tranh.

Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bị xử lý ra sao?

Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bị xử lý ra sao?
Luật Cạnh tranh năm 2018 (Luật Cạnh tranh) ra đời quy định hành vi lôi kéo khách hàng bất chính là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, hiện chưa có định nghĩa khái quát thế nào là hành vi lôi kéo khách hàng bất chính.

Nhận diện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng

Nhận diện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

Phân tích các dấu hiệu của tội vi phạm quy định về cạnh tranh

Phân tích các dấu hiệu của tội vi phạm quy định về cạnh tranh
Tội vi phạm quy định về cạnh tranh được quy định tại Điều 217 Chương XVIII Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự).

Những điểm mới của Luật Cạnh tranh năm 2018

Những điểm mới của Luật Cạnh tranh năm 2018
Ngày 12/6/2018, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 với 95,28% đại biểu biểu quyết tán thành. So với Luật Cạnh tranh năm 2004 Luật Cạnh tranh 2018 có những điểm mới như sau:

Chính sách cạnh tranh theo quy định của pháp luật

Chính sách cạnh tranh theo quy định của pháp luật
Chính sách cạnh tranh bao gồm tất cả các biện pháp của Nhà nước nhằm thực hiện việc duy trì cạnh tranh trên thị trường, một mặt chủ động tạo ra các tiền đề cho cạnh tranh, mở cửa thị trường, mặt khác thực thi các biện pháp chống lại các chiến lược hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp

Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
Luật Cạnh tranh ra đời là để bảo vệ quá trình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Các quy phạm của luật cạnh tranh có mục tiêu tìm cách phát huy cạnh tranh hiệu quả và không bị bóp méo trên thị trường. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:

Thị trường liên quan trong pháp luật cạnh tranh

Thị trường liên quan trong pháp luật cạnh tranh
Việc xác định thị trường liên quan có ý nghĩa để đánh giá được sức mạnh của thị trường của một doanh nghiệp là để xem mức độ những sản phẩm và dịch vụ thay thế lần nhau tạo sức ép cạnh tranh lên các nhà cung cấp những sản phẩm dịch vụ tương ứng

Quy tắc quan trọng về cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do

Quy tắc quan trọng về cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các quy tắc quan trọng về cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do, như: Công ước EFTA, các Hiệp định Thương mại Tự do giữa EFTA-EC, các Hiệp định Thương mại Tự do giữa EFTA với các nước thứ ba...

Phân tích những quy tắc cạnh tranh trong EEA

Phân tích những quy tắc cạnh tranh trong EEA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề những quy tắc cạnh tranh trong EEA, như: Thực chất quy tắc cạnh tranh; Kiểm soát việc sáp nhập; Doanh nghiệp công và doanh nghiệp kỷ thác; cơ cấu thể chế và thủ tục...

Tìm hiểu về các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh theo quy định pháp luật về cạnh tranh

Tìm hiểu về các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh theo quy định pháp luật về cạnh tranh
Cạnh tranh là một quy luật cơ bản của nền kinh tế thị trường. Nhờ có cạnh tranh, hàng hóa ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, giá cả ngày càng hạ, chất lượng ngày càng cao, dịch vụ khác hàng cũng tốt hơn. Tuy nhiên xét theo phương diện khác, cạnh tranh cũng chính là yếu tố gây ra những hậu quả