Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật cạnh tranh"

tư vấn luật cạnh tranh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật cạnh tranh.

Thẩm quyền các cơ quan xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh ?

Thẩm quyền các cơ quan xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh ?
Theo pháp luật cạnh tranh của Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm, bao gồm: ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc giq Hội đồng xử lí vụ việc hạn chế cạnh tranh; cơ quan có thẩm quyền theo luật khác có liên quan (Xem: Điều 113 Luật cạnh ưanh năm 2018).

Các hình thức xử lý việc vi phạm pháp luật cạnh tranh ?

Các hình thức xử lý việc vi phạm pháp luật cạnh tranh ?
Theo quy định của luật cạnh tranh của Việt Nam thì gồm có: Hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật cạnh tranh về hình thức xử lý này:

Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?
Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là giai đoạn cuối cùng của thủ tục tố tụng cạnh tranh (Sau giai đoạn điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh). Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định của luật cạnh tranh trong việc giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh, cụ thể:

Xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?
Xử lý vụ việc cạnh tranh là giai đoạn trọng tâm của thủ tục tố tụng cạnh tranh. Dựa trên các kết quả điều tra vụ việc cạnh tranh, việc xử lý cạnh tranh sẽ góp phần phát huy hiệu quả trong việc giải quyết theo thủ tục tố tụng cạnh tranh. Bài viết phân tích cụ thể:

Quy định mới nhất về người tham gia tố tụng cạnh tranh ?

Quy định mới nhất về người tham gia tố tụng cạnh tranh ?
Người tham gia tố tụng cạnh tranh là những cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa vụ tham gia vào các vụ việc cạnh tranh nhằm đảm bảo cho việc giải quyết vụ việc cạnh ttanh được khách quan, công bằng, bảo đảm đựơc lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ? Hội đồng giải quyết khiếu nại, xử lý vụ việc cạnh tranh ?

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ? Hội đồng giải quyết khiếu nại, xử lý vụ việc cạnh tranh ?
Chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng cạnh ttanh là những tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tiên hành hoặc tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc cạnh hanh, bao gồm: cơ quan tiến hành tố tụng cạnh ưanh, người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh.

Điều tra vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Điều tra vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?
Điều tra vụ việc cạnh tranh là một trong những giai đoạn quan trọng bậc nhât trong thủ tục tố tụng cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh Tranh của Việt Nam. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ các quy định pháp luật về hoạt động điều tra vụ việc cạnh tranh, cụ thể: