Luat Minh Khue

tư vấn luật dầu khí

tư vấn luật dầu khí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật dầu khí

Từ 14/2/2010: Mở rộng đối tượng thực hiện hợp đồng dầu khí

Từ 14/2/2010: Mở rộng đối tượng thực hiện hợp đồng dầu khí
Đó là một trong những điểm mới quan trọng tại Nghị định 115/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định 34/2001/NĐ-CP.