Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật giáo dục"

tư vấn luật giáo dục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật giáo dục.

Trình tự thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phân hiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phân hiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để được hoạt động giáo dục tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục cho phép thành lập và xin cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các thủ tục này được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn như sau

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Vi phạm quy định về chương trình đào tạo và quy định tuyển sinh

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Vi phạm quy định về chương trình đào tạo và quy định tuyển sinh
Nhóm các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh và nhóm hành vi vi phạm quy định về nội dung, chương trình, hoạt động đào tạo liên thông, liên kết được quy định tại Mục 2, Mục 3 chương II Nghị định số 04/2021/NĐ-CP - Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay

Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để rõ hơn về vấn đề này.

Quy trình thành lập và cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quy trình thành lập và cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Quy trình thành lập và cơ cấu, tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại các Điều từ Điều 10 đến Điều 52 Mục 1 Chương II Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2019 (Sau đây gọi là Luật Giáo dục Nghề nghiệp hoặc Luật GDNN) và các văn bản hướng dẫn liên quan.