Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn nguồn vốn"

Tư vấn nguồn vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn nguồn vốn.

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc cần tư vấn như sau: Pháp luật quy định các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không được sử dụng các tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua cổ phần tại các công ty cổ phần.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...