Luat Minh Khue

tư vấn tài chính doanh nghiệp

tư vấn tài chính doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tài chính doanh nghiệp

7 cách nâng cao năng lực thanh toán của công ty

7 cách nâng cao năng lực thanh toán của công ty
Năng lực thanh toán là khả năng của doanh nghiệp có thể chi trả tiền mặt các hoá đơn, khoản nợ khi chúng đến hạn thanh toán. Có hai chỉ số chính được sử dụng để đánh giá tỷ lệ năng lực thanh toán của doanh nghiệp: