Luat Minh Khue

tư vấn thuế pháp luật thuế

tư vấn thuế pháp luật thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn thuế pháp luật thuế

Quy trình về việc thông báo phát hành hoá đơn

Quy trình về việc thông báo phát hành hoá đơn
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp. (khoản 2 điều 9 Thông tư 39 - Trước đây không có quy định này)