Luat Minh Khue

tư vấn về dấu công ty

tư vấn về dấu công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn về dấu công ty

Văn thư có được tự đóng dấu của Công ty?

Văn thư có được tự đóng dấu của Công ty?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Luât sư cho biết văn thư có được tự đóng dấu Công ty lên chữ ký của thư ký Hội đồng Quản trị trong văn bản do thư ký soạn theo yêu cầu của HĐQT không?