Luật sư tư vấn về chủ đề "Vang vọng tiếng dân"

Vang vọng tiếng dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vang vọng tiếng dân.

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, bản hiến pháp đầu tiên của dân tộc Việt ra đời. Sau 60 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, nay chúng ta đã có vị thế, hoàn cảnh và nhiệm vụ mới.