Luat Minh Khue

Vang vọng tiếng dân

Vang vọng tiếng dân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Vang vọng tiếng dân

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, bản hiến pháp đầu tiên của dân tộc Việt ra đời. Sau 60 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, nay chúng ta đã có vị thế, hoàn cảnh và nhiệm vụ mới.