Luat Minh Khue

xây dựng hiến pháp

xây dựng hiến pháp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây dựng hiến pháp

Một Hiến pháp hoàn hảo hơn

Một Hiến pháp hoàn hảo hơn
Quyết tâm đổi mới năm 1986 ở Việt Nam đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là thay đổi Hiến pháp 1980 - Hiến pháp của một chế độ quản trị tập trung, bao cấp dựa trên các chỉ tiêu, mệnh lệnh, nghị quyết - bằng một Hiến pháp mới, Hiến pháp của nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa - Hiến pháp của một chế độ quản trị dựa trên pháp luật.