Luat Minh Khue

xử lý khoanh nợ

xử lý khoanh nợ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử lý khoanh nợ

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế
Thực hiện ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về xử lý khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thuế và các khỏan phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp , cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các khỏan phải nộp ngân sách nhà nước (dưới đây gọi chung là nợ thuế) phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn tồn đọng chưa thu được vào ngân sách nhà nước.