Cơ sở pháp lý

- Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010

- Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg

- Thông tư số 05/2020/TT-NHNN

1. Tái cấp vốn là gì?

Tái cấp vốn là một trong những chính sách công cụ tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tái cấp vốn được hiểu là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước quy định và thực hiện việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo các hình thức sau đây:

- Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá;

- Chiết khấu giấy tờ có giá;

- Các hình thức tái cấp vốn khác.

2. Trình tự tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 15

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã tác động xấu tới nền kinh tế và hậu quả thấy rõ rệt nhất đó chính là nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản. Trước tình hình đó, nhằm chia sẻ khó khan với doanh nghiệp. Nhà nước đã có quyết định về việc Ngân hàng chính sách cho doanh nghiệp (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg. Từ đó, Ngân hàng nhà nước đã áp dụng chính sách tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách để thực hiện quyết định trên của thủ tướng chính phủ. Về tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách được quy định tại Thông tư 05/2020/TT-NHNN.

Theo Điều 6 Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định việc tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 15 được thực hiện theo trình tự sau:

- Ngân hàng Chính sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bản Giấy đề nghị vay tái cấp vốn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại khoản 1 Điều này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định tái cấp vốn quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ký Hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn với các nội dung cơ bản theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

- Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn từng lần đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo trình tự sau:

+ Trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn quy định tại khoản 3 Điều này và Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg), Ngân hàng Chính sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bản Giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch).

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại điểm a khoản này, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, giải ngân tái cấp vốn theo số tiền tại Giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội sau khi Khế ước nhận nợ theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này đã được ký.

3. Ngân hàng chính sách tái cấp vốn hỗ trợ doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc với lãi xuất bao nhiêu?

Thưa luật sư, luật sư cho tôi hỏi theo quy định hiện hành thì Ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách khi cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là bao nhiêu và lãi suất như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Rất mong được luật sư giải đáp. Xin cảm ơn! (Nguyễn Chánh - TP.HCM)

Chào bạn, nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Theo Điều 2, 3 Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định số tiền và lãi suất mà Ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách khi cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

* Số tiền tái cấp vốn

Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng (mười sáu nghìn tỷ đồng).

* Lãi suất tái cấp vốn

- Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm.

- Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.

* Thời hạn tái cấp vốn

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2020/TT-NHNN (sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2020/TT-NHNN) thời hạn tái cấp vốn như sau:

- Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thời hạn tái cấp vốn quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng theo từng lần giải ngân quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

- Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021.

4. Ngân hàng chính sách có nghĩa vụ trả nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng nhà nước như thế nào?

Thưa luật sư, tôi là Tuấn đang công tác tại ngân hàng chính sách chi nhánh Lục Yên (Yên Bái). Luật sư cho tôi hỏi đối với Ngân hàng chính sách được tái cấp vốn từ Ngân hàng nhà nước thì sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ tái cấp vốn như thế nào? Rất mong nhận được giải đáp của luật sư. Xin cảm ơn!

Chào bạn, nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Nghĩa vụ trả nợ vay tái cấp vốn của Ngân hàng chính sách quy định tại Điều 7 Thông tư 05/2020/TT-NHNN. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn.

Thứ hai, trường hợp đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư này thì trước ngày 10 tháng 02 năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Thứ ba, trường hợp khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội không trả hết nợ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Ngân hàng Nhà nước chuyển khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng.

Thứ tư, trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất (bao gồm trường hợp khoản vay tái cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn, khoản vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ trường hợp khoản nợ vay của người sử dụng lao động đã được xóa theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Cần lưu ý thêm:

Trong trường hợp phát hiện Ngân hàng Chính sách xã hội có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này và/hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội không trả nợ vay tái cấp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp xử lý như sau:

+ Áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người sử dụng lao động theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (12%/năm) đối với số tiền chưa trả đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề sau ngày phải trả theo quy định tại Thông tư này đến ngày Ngân hàng Chính sách xã hội trả hết số tiền chưa trả đúng;

+ Trích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn mà Ngân hàng Chính sách xã hội chưa trả đúng và tiền lãi quy định tại điểm a Khoản này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nhận được văn bản thông báo vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 5 Điều 9 Thông tư này.

+ Trường hợp đã thực hiện biện pháptrích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn chưa thu hồi đủ số tiền vay tái cấp vốn mà Ngân hàng Chính sách xã hội chưa trả đúng và tiền lãi quy định tại điểm a Khoản này, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi, trích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước cho đến khi thu hồi hết nợ;

+ Việc thu hồi tiền vay tái cấp vốn và tiền lãi quy định tại điểm b, c Khoản này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

5. Điều kiện Doanh nghiệp được vay vốn từ ngân hàng chính sách để trả lương ngừng việc cho người lao động là gì?

Thưa luật sư, theo tôi được biết năm 2012 Doanh nghiệp được vay vốn từ Ngân hàng chính sách để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Vậy luật sư cho tôi hỏi, pháp luật quy định doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì mới được vay vốn này ạ? Hồ sơ, thủ tục ? Rất mong nhận được luật sư giải đáp. Xin cảm ơn! (Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Chào bạn, nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

5.1. Điều kiện được vay vốn

Điều kiện người sử dụng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách để trả lương ngừng việc cho người lao động được quy định tại Điều 13 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

+ Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

+ Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

+ Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5.2. Thủ tục, hồ sơ vay vốn

Thủ tục, hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng chính sách đối với doanh nghiệp để trả lương ngừng việc được quy định tại Điều 15 Quyết định 05/2020/QĐ-TTg (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg). Cụ thể như sau:

+ Hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định này.

+ Người sử dụng lao động tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định này.

Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử dụng lao động.

Khi nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu:

+ Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

+ Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung "tái cấp vốn là gì? Tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bộ phận tư vấn pháp luật Ngân hàng - Luật Minh Khuê