Tài sản chung của hộ gia đình là tài sản thuộc sở hữu của hộ gia đỉnh, bao gồm tài sản do các thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác JA các thành viên đã thỏa thuận là tài sản chung của hộ gia đình.

Quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ gia đình cũng là tài sản chung của hộ gia đình. Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung của hộ không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung của hộ, thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình.