Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu, mà đặc điểm của chúng là tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh. Giá trị của tài sản cố định không bị tiêu hao hoàn toàn trong tần sử dụng đầu tiên mà được chuyển dịch dầ thành sản phẩm của các chu kì độ hao mòn. Nếu chia theo hình thái vật có hai loại là tài sản cố định h định vô hình. Tài sản cố định sản có hình thái vật chất cụ thể. Tài sản vô hình là những tài sản không có hình, không thể quan sát bằng mắt thường.

Ngoài ra, tài sản cố định vô hình còn bao gồm cả các chi phí để thành lập doanh nghiệp, chỉ phí nghiên cứu thị trường, chỉ phí quảng cáo, thù lao cho luật sư.