>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;

2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty;

3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;

4. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Công ty hợp danh có hai loại thành viên: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Hai loại thành viên này có trách nhiệm khác nhau đối với các nghĩa vụ và tài sản của công ty hợp danh. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của công ty hợp danh bằng toàn bộ tài sản của mình. Thành viên góp vốn thì chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản của công ty bằng số vốn mà thành viên đó đã góp vào công ty. Như vậy, để bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng thì toàn bộ tài sản riêng của thành viên hợp danh cần được thông báo công khải để chịu sự giám sát của xã hội.

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê