Tài sản được bảo hiểm là tài sản là đối tượng trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà đối tượng bảo hiểm bị thiệt hại thì bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại cho bên được bảo hiểm theo các điểu kiện đã thỏa thuận (bảo hiểm tự nguyện) hoặc theo những điều kiện mà pháp luật quy định (bảo hiểm bắt buộc).