Mi sn phẩm hay dch vmà chúng ta sdng trong cuc sống hng ngày đều là kết quca mt chuỗi sáng to, dù là ln hoc nh, như vic thay đổi kiểu dáng hoc vic ci tiến kthut làm cho sn phẩm có hình dáng hoc chc năng giống như ngày nay. Hãy lấy mt sn phẩm đơn gin. Cthể, chiếc bút bi. Sáng chế nổi tiếng ca Ladislao Biro về bút bi đã tng là mt bước đột phá ln. Tuy nhiên, cũng giống như ông, rất nhiều người đã tiến hành ci tiến chiếc bút bi này và kiểu dáng ca nó và bo hpháp lý cho nhng ci tiến đó thông qua vic có được các quyền shu trí tu. Nhãn hiu trên chiếc bút cũng là tài sn trí tu, có tác dng giúp nhà sn xuất tiếp thsn phẩm và xây dng nhóm khách hàng trung thành vi sn phẩm này.

điều tương thn cũng xy ra đối vi hầu hết các sn phẩm và dch vtrên thtrường. Ví d, chiếc đầu đĩa CD. Vic bo hộ độc quyền sáng chế được thc hin đối vi nhiều bphn kthut ca chiếc đầu đĩa. Kiểu dáng ca nó cũng được bo hbởi các quyền đối vi kiểu dáng công nghip. Tên ca chiếc đầu đĩa được bo hbi nhãn hiu và các bn nhc do chiếc đầu đĩa CD phát ra cũng đã hoc sẽ được bo hộ bi quyền tác gi.

Vậy, shu trí tuệ ảnh hưởng đến doanh nghip ca bn như thế nào?

1. Quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến doanh nghiệp thế nào?

Bất kể doanh nghip ca bn sn xuất sn phẩm hoc cung cấp dch vgì thì chc chn rng doanh nghip ca bn cũng đang to ra và sdng rất nhiều quyền shu trí tu. Do đó, bn nên xem xét mt cách có hthống các bin pháp cần thiết để bo h, qun lý và thc thi quyền shu trí tunhm đạt được hiu qukinh doanh tốt nhất tquyền này. Nếu bn đang sdng quyền shu trí tuca người khác, bn phi xem xét vic mua chúng hoc nhn được quyền sdng các quyền đó thông qua vic ký kết hp đồng chuyển giao quyền sdng (hay còn gi là hp đồng li-xăng) để tránh nhng tranh chấp hoc kin tng tốn kém sau này.

Hầu hết các doanh nghip va và nhỏ đều có tên thương mi hoc shu mt hoc nhiều nhãn hiu và nên cân nhc vic bo hnhng đối tượng này. Hầu hết các doanh nghip va và nhcũng có nhng thông tin kinh doanh bí mt có giá tr, ví d, đó có thể là danh sách khách hàng, các chiến lược bán hàng mà doanh nghip muốn bo mt. Nhiều doanh nghip đã sáng to ra các kiểu dáng có tính sáng to nguyên gốc. Nhiều doanh nghip cũng son tho hoc công bố nhng ấn phẩm, tài liu qung cáo hoc bán lcác tác phẩm được bo hquyền tác gi. Mt số doanh nghip khác có thể có nhng sáng to hoc ci tiến kthut đối vi sn phẩm hoc dch v.

Trong tất ccác trường hp nêu trên, doanh nghip ca bn cần xem xét cách thc tốt nhất để sdng hthống shu trí tunhm phc vcho li ích ca mình. Cần nhrng quyền shu trí tucó thể hỗ trdoanh nghip ca bn tmi khía cnh ca vic phát triển kinh doanh và xây dng chiến lược cnh tranh: tphát triển đến thiết kế sn phẩm, cung cấp dch vụ đến tiếp thvà thu hút nguồn vốn tài chính đến vic xuất khẩu hoc mrng hot động kinh doanh ra nước ngoài thông qua các hp đồng li-xăng hoc nhượng quyền kinh doanh (hay còn gi là “franchising”).

2. Coi trọng tài sản trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp có thể được chia làm hai loại chính: tài sản hữu hình và tài sản vô hình (bao gồm nguồn nhân lực, bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, nhãn hiệu, kiểu dáng,…). Theo truyền thống, tài sản hữu hình chiếm phần lớn giá trị của doanh nghiệp nên được coi là có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên hiện nay, nhờ cuộc cách mạng công nghệ thông tin và sự phát triển của nền kinh tế dịch vụ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng tài sản vô hình của họ còn có giá trị lớn hơn cả các tài sản hữu hình. Chính vì lẽ đó, việc coi trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với các tài sản này có thể mang ý nghĩa sống còn cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Đầu tư tài sản trí tuệ

Hầu hết các doanh nghiệp đều biết việc đầu tư vào tài sản, thiết bị, tiếp thị và nghiên cứu có thể cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính của công ty thông qua việc mở rộng tài sản hiện có và nâng cao năng suất trong tương lai. Tuy nhiên việc có được quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự.

Kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai là một biến số lớn khi người ta định giá doanh nghiệp. Kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc sở hữu các bằng độc quyền sáng chế quan trọng. Tương tự, một nhãn hiệu đẹp có uy tín với khách hàng cũng có thể làm tăng giá trị trong tương lai của doanh nghiệp và có vai trò quyết định giúp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng. Do vậy, việc đầu tư vào xây dựng một hệ thống quyền sở hữu trí tuệ tốt sẽ làm tăng giá trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn trong định hướng lâu dài.

Để hiểu được tất cnhng vấn đề này và nhng vấn đề liên quan khác sdiễn ra như thế nào, xin hãy theo dõi các ni dung tiếp theo trong trang web này, khám phá thế gii shu trí tuvà nhng cơ hi mà shu trí tucó thể mang li cho doanh nghip ca bn.

Bài giảng của các Giảng viên của Cục SHTT Hà Nội (Nguồn: Noip.gov.vn)