Tổng quát: Sự mua lại các quỹ, cho vay của ngân hàng, hay kỹ thuật tăng vốn khác với các thực tiễn tiêu chuẩn của ngành. Những người vay thường phải sử dụng đến tài trợ sáng tạo, khi việc tài trợ từ các nguồn truyền thống không sẵn có, hoặc muốn được thỏa thuận theo các điều khoản ưu tiên hơn bằng các kỹ thuật tài trợ phi tiêu chuẩn. Những kỹ thuật như thế đã trở nên phổ biến hơn trong cốc thị trường vốn cổ phần và thu nhập cố định trong những năm gần đây.

Cho vay thương mại: Khoản vay theo yêu cầu khách hàng trong đó lãi suất và thời hạn vay được thương thảo bởi người vay và người cho vay. Người cho vay có thể đồng ý sắp xếp tài trợ theo lãi suất và điều khoản hấp dẫn, nếu người vay chấp nhận một phần rủi ro tín dụng trong tài trợ khoản vay. Việc định giá khoản vay trên cơ sở thực tiễn như vậy cũng cho phép bên cho vay thiết lập một hạn mức tín dụng hay tín dụng tuần hoàn, sao cho giá được lập theo nhu cầu sử dụng tín dụng của người vay.

Cầm cố: Bất kỳ cầm cố nào khác với cầm cố theo quy ước 30 năm về lãi suất, điều kiện tín dụng, hay các yếu tố khác. Tài trợ sáng tạo cho phép người cho vay tùy biến việc tài trợ cầm cố thích hợp với tình hình tài chính và thu nhập của người vay, khiến việc sở hữu nhà khả thi với nhóm người vay mở rộng hơn. Tiền vay có lãi suất cắt giảm, việc ứng trước một phần tiền của người bán, hay khoản vay lớn là những ví dụ. Tài trợ sáng tạo cũng có thể bao gồm việc nhận tài sản cầm cố thứ hai cho khoản vay ban đầu để hạ thấp khoản trả trước theo yêu cầu. Hầu hết các cầm cố sáng tạo đều không đủ điều kiện để mua bởi các cơ quan liên bang trong thị trường cầm cố thứ cấp.