Tham chiếu thương mại (TRADE REFERENCE) là tham chiếu tín dụng được cung cấp bởi một cơ quan báo cáo tín dụng, liệt kê trải nghiệm tín dụng của các nhà cung cấp thương mại của một công ty, bao gồm những điều khoản thương mại, số dư tín dụng cao nhất, số tiền đến hạn năm trước, số tiền quá hạn, những điều khoản kinh doanh, và lịch sử thanh toán. Báo cáo này phục vụ như tham khảo tín dụng tổng quát của một tổ chức, và trách nhiệm của nó là để đáp ứng các khoản nợ hiện tại.