Căn cứ quy định từ Điều 36 đến Điều 40 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thẩm quyền của Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra và người được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều tra được quy định như sau:

1. Thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan điều tra

+ Thủ trưởng cơ quan điều tra là người đứng đầu lãnh đạo cơ quan điều tra. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra được quy định tại Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thủ trưởng cơ quan điều tra có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra của cơ quan điều tra;

- Quyết định phân công hoặc thay đổi phó thủ trưởng cơ quan điều tra, thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm tra việc khởi tô, điều tra vụ án hình sự của phó thủ trường cơ quan điều tra; quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của pho thủ trưởng cơ quan điều tra.

- Quyết định phân công hoặc thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra; kiểm tra các hoạt động thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của điều tra viên, cán bộ điều tra; quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của điều tra viên.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Khoản 2 Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định khi tiến hành tố tụng hình sự, thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập hoặc tách vụ án; quyết định uỷ thác điều tra;

- Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của Bộ luật này;

- Quyết định truy nã, đình nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ, xử lí vật chứng;

- Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, khai quật tử thi, thực nghiệm điều tra, thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định. Yêu cầu định giá, định giá lại tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản.

- Trực tiếp kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và tiến hành các biện pháp điều tra;

- Kết luận điều tra vụ án;

- Quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra vụ án, bị can;

- Ra các lệnh, quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

2. Thẩm quyền của phó thủ trưởng cơ quan điều tra

+ Phó thủ trưởng cơ quan điều tra là người giúp việc cho thủ trưởng cơ quan điều tra. Khi vắng mặt, thủ trưởng cơ quan điều tra uỷ quyền cho một phó thủ trưởng cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra được quy định tại khoản 1 Điều 36 tộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trừ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Phó thủ trưởng cơ quan điều tra không được giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của minh. Phó thủ trưởng chịu ưách nhiệm trước thủ trưởng về nhiệm vụ được uỷ quyền. Khi được phân công tiến hành tố tụng, phó thủ trưởng cơ quan điều fra có những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 36 ộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều fra phải chịu ưách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra không được uỷ quyền cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Có quan điểm cho rằng cần phân biệt giữa những nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền tố tụng và những nhiệm vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền hành chính, thẩm quyền hành chính tố tụng của thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng viện kiểm sát, chánh án toà án

3. Thẩm quyền của điều tra viên

+ Điều tra viên là người được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ điều tra vụ án hình sự. Người được bổ nhiệm là điều tra viên phải đáp ứng được những tiêu chuẩn chặt chẽ do pháp luật quy định. Họ phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; có trình độ đại học an ninh, đại học cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên; có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của pháp luật; đã được đào tạo về nghiệp vụ điều tra; có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao (Xem: Điều 45,46 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015).

Điều tra viên được tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và các hoạt động điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra theo sự phân công và chịu sự chỉ đạo trực tiếpcủa Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra.

Điều tra viên được phân công điều tra vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Lập hồ sơ vụ án hình sự;

- Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;

- Quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, bị can; quyết định dẫn giải người làm chứng, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại; quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội;

- Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xử lí vật chứng;

- Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra;

- Tiến hành các hoạt động điều tra khác thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra.

Điều tra viên phải chịu ưách nhiệm trước pháp luật và trước thủ trưởng cơ quan điều tra về những hành vi và quyết định của mình (Xem: Điều 54 Luật tổ chức cơ quan điều tra năm 2015).

4. Thẩm quyền của cán bộ điều tra

+ Cán bộ điều tra là người được bổ nhiệm để giúp điều tra viên thực hiện một số hoạt động điều tra hình sự. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm cán bộ điều tra cơ bản giống tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên, trừ tiêu chuẩn đã được đào tạo nghiệp vụ điều tra. Cán bộ điều tra thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn điều tra theo sự phân công của điều tra viên hoặc thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Cán bộ điều tra chịu ưách nhiệm trước điều tra viên, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra hoặc trước thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình (Xem: Điều 59 Luật tổ chức cơ quan điều tra năm 2015).

Cán bộ điều tra của cơ quan điều tra thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn và ưách nhiệm sau đây theo sự phân công của điều tra viên:

- Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi điều fra viên tiến hành kiểm ưa, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự;

- Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

- Giúp điều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và thực hiện hoạt động tố tụng khác.

- Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thủ trưởng, phố thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên về hành vi của mình.

5. Thẩm quyền người được giao nhiệm vụ điều tra

+ Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là những người thuộc các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và được tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

6. Một số quy định khác liên quan đến người tiến hành tố tụng

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều fra được quy định tại Điều 39 BLTTHS, cụ thể như sau:

Cấp trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo thẩm quyền;

- Quyết định phân công hoặc thay đổi cấp phó, cán bộ điều tra trong việc thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

- Kiểm tra hoạt động thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của cấp phó và cán bộ điều tra;

- Quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của cấp phó, cán bộ điều tra;

- Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện của họ giám sát.

Khi vắng mặt, cấp trưởng uỷ quyền cho một cấp phó được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được uỷ quyền, cấp trưởng, cấp phó không được uỷ quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình (khoản 1 Điều 39 BLTTHS).

Khi tiến hành tố tụng hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lí lịch người phạm tội rõ ràng, những người này có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật từ những người có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm;

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can;

- Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc khám nghiệm hiện trường;

- Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản; quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án;

- Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai bị hại, đương sự; triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, kiến nghị khởi tố; triệu tập và lấy lời khai người làm chứng; lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp;

- Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật này;

- Kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra; quyết định tạm đình chỉ điều tra; quyết định phục hồi điều tra.

Khi tiến hành tố tụng hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp, những người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của các cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư có những nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật từ những người có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm;

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án;

- Quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án;

- Triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, bị hại, đương sự.

Cán bộ điều tra cửa cầc cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư có những nhiệm vụ, quyền hạn:

- Lập ,hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những người có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm;

- Lập hồ sơ vụ án hình sự;

- Hỏi cung bị can; lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, người làm chứng, bị hại, đương sự;

- Tiến hành khám nghiệm hiện trường; thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án.

- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình, cấp trưởng, cấp phó không được uỷ quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan khác của công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được quy định tại Điều 40 BLTTHS cụ thể như sau:

Cấp trưởng các cơ quan của công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo thẩm quyền;

- Quyết định phân công hoặc thay đổi cấp phó, cán bộ điều tra ưong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

- Kiểm ưa hoạt động thụ lí, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của cấp phó và cán bộ điều tra;

- Quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ quyết định không có căn cứ và ưái pháp luật của cấp phó, cán bộ điều tra.

Khi cấp trưởng vắng mặt, một cấp phó được uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng và chịu ưách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được uỷ quyền.

Khi tiến hành tố tụng hình sự, những người này có những nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật từ những người có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm;

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án;

- Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc khám nghiệm hiện trường;

- Quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án;

- Triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người làm chứng, bị hại, đương sự.

Cán bộ điêu tra của các cơ quan của công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn:

- Lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những người có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm;

- Lập hồ sơ vụ án hình sự;

-Lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người làm chứng, bị hại, đương sự;

- Tiến hành khám nghiệm hiện trường; thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án;

- Giao, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan của công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của minh. Cấp trưởng, cấp phó không được uỷ quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực hình sự về điều tra hình sự, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê