Luật sư tư vấn:

Với mỗi loại hình: doanh nghiệp xã hội, câu lạc bộ, hay bất cứ một doanh nghiệp nào khác đều có những ưu điểm, hạn chế nhất định. Đối với trường hợp của bạn thì tùy vào mục tiêu và mong muốn của bạn để thành lập doanh nghiệp xã hội hay câu lạc cho hợp lý. 

* Đối với doanh nghiệp xã hội:theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì đây là một loại hình doanh nghiệp thông thường, được thành lập, hoạt động, giải thể theo quy định pháp luật:

Điều 10 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội như sau:

"1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Điều 4 Nghị định 96/2015/NĐ-CP việc đăng ký thành lập DN xã hội cũng theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Cổ phần...

Từ quy định trên có thể thấy loại hình doanh nghiệp xã hội có những ưu điểm như:

- Doanh nghiệp xã hội được thành lập hợp pháp do đó dễ dàng tạo niềm tin thu hút tài chính, cũng như nguồn vốn hỗ trợ

- Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội được hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

- Được tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó việc thành lập doanh nghiệp hạn chế cũng tồn tại những hạn chế:

- Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp thông thường như doanh nghiệp khác, do đó phải tuân thủ quy định chặt chẽ về thủ tục trình tự thành lập, hoạt động, giải thể nên sẽ làm mất thời gian, tốn kém chi phí.

- Doanh nghiệp xã hội khi đăng ký thành lập phải cam kết mục tiêu xã hội (cam kết này chỉ chấm dứt khi hết thời hạn. Vấn đề xã hội, môi trường đã thay đổi hoặc không còn nữa. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư. Trường hợp khác theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) do đó hoạt động của doanh nghiệp xã hội sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ, luôn phải đảm bảo mục tiêu như cam kết.

- Các khoản tài trợ huy động được không được dùng cho mục đích nào khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký.

- Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, doanh nghiệp phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ dành riêng cho doanh nghiệp xã hội

* Đối với câu lạc bộ: Câu lạc bộ là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện, cùng hướng tới mục tiêu chung... sở thích. Để thành lập câu lạc bộ phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP như sau:

"1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể."

Để thành lập câu lạc bộ chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên (có mục đích hoạt động không trái pháp luật, có trụ sở, vốn điều lệ, có công dân, tổ chức Việt Nam tham gia thành lập hội), đồng thời người đứng đầu câu lạc bộ phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 03/2013/TT-BNV :

"1. Số nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức danh là người đứng đầu hội; độ tuổi, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu, lựa chọn để bầu người đứng đầu hội do điều lệ hội hoặc ban lãnh đạo hội quy định phù hợp quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ."

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Từ quy định trên của pháp luật có thể thấy việc thành lập câu lạc bộ có những ưu điểm:

- Điều kiện để được thành lập câu lạc bộ dễ dàng, quy trình thủ tục để thành lập hoạt động giải thể câu lạc bộ đơn giản

- Vốn điều lệ của câu lạc bộ là do các thành viên thống nhất với nhau, pháp luật không quy định cụ thể trường hợp này

- Câu lạc bộ là nơi để giao lưu, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu xã hội.

Bên cạnh đó việc thành lập câu lạc bộ có những hạn chế:

- Việc huy động nguồn vốn phải do câu lạc bộ tự mình đi xin tài trợ, giúp đỡ của nhà hảo tâm... do không được thành lập theo mô hình doanh nghiệp nên không thể tự thu hút vốn đầu tư, tài chính, trừ những câu lạc bộ đã hoạt động lâu, có hiệu quả và được nhiều người biết đến. Thường thì khi thực hiện dự án, nếu câu lạc bộ không được bảo trợ thì sẽ phải kêu gọi thành viên đóng góp và xin kinh phí từ tổ chức, cá nhân khác, rất khó đảm bảo nguồn kinh phí đủ để thực hiện dự án.

- Nguồn vốn huy động được dùng để đảm bảo cho hoạt động mục tiêu của câu lạc bộ, không được sử dụng để chi cho hoạt động của cá nhân.

- Thành viên câu lạc bộ thường xuyên có sự thay đổi( có người xin vào, người xin ra) khó đảm bảo câu lạc bộ ổn định về mặt thành viên...

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?