Nhưng theo tôi được biết Luật DN 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 thì thông tin ngành, nghề kinh doanh không còn được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nữa. Vậy khi kê khai vào Tờ khai Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Phụ lục III- 6 Thông tư 14/2010/TT-BKH) thì ở phần Đăng ký thay đổi, ngành, nghề kinh doanh tôi có phải kê khai không? Mong được Luật sư sớm hồi đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty luật MInh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm năm 2014 ;

Nội dung:

Tờ khai Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Phụ lục III- 6 Thông tư 14/2010/TT-BKH ):

>> Xem thêm:  Muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì cần những thủ tục gì ?

PHỤ LỤC III-6

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

c

- Địa chỉ trụ sở chính

c

- Ngành, nghề kinh doanh

c

- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

c

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

c

1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..............

............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): ........................

............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ........................................................

............................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

>> Xem thêm:  Kinh doanh dịch vụ làm đẹp có cần xin cấp giấy phép không?

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật1

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: ..................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: .....................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

1 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên/thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục II-4.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục II-1 hoặc Phụ lục II-3 các nội dung: giá trị vốn góp, phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thành viên mới.

>> Xem thêm:  Năm 2020, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục II-2 các nội dung: phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; thông tin về người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện

1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký: ...................................................................................

Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: ..........................................................................

Thời điểm thay đổi vốn: .....................................................................................................

Hình thức tăng, giảm vốn: .................................................................................................

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

(Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II-1, Phụ lục II-2, Phụ lục II-3)

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?

(Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4)

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tuy nhiên, Thông tư 14/2010/TT-BKHĐT đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT. Do đó, đã không sử dụng phụ lục III -6 này nữa.

Phụ lục II-1 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Đi cùng Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT 

 TÊN DOANH NGHIỆP

 

 
  Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

 

 

 

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

 

 
  Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

 

 

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................

>> Xem thêm:  Một hộ gia đình có được cấp hai giấy phép đăng ký kinh doanh không ?

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi) (1)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

- Địa chỉ trụ sở chính

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

- Ngành, nghề kinh doanh

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2015 ?

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  

........................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):.............................

>> Xem thêm:  Thuế phải nộp khi buôn bán hàng tạp hóa, buôn bán nhỏ lẻ như thế nào ?

........................................................................................................................

(1) Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

Ngoài ra, mặc dù theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau: “Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh”. Do đo, doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề gì thì vẫn phải tiến hành việc thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, công ty bạn vẫn thực hiện việc kê khai đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Nhân công lắp đặt thì áp mã ngành nào ?