Căn cứ vào Điều 117 Bộ luật Lao động năm 2019, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 118), thì Bộ luật Lao động năm 2019 quy định đầy đủ và cụ thể hơn. Tại Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ quy định kỷ luật lao động là những quy đình về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.