THỎA THUẬNHỢP TÁC

GIỮA BỘ TƯPHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ TƯ PHÁP RUMANI

Bộ Tư pháp Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Rumani (sau đây gọi là các Bên),

Ý thức được tầm quantrọng về vai trò của các cơ quan tư pháp cấp quốc gia và quốc tế của các Bên,

Nhận thức được tầm quantrọng của hợp tác quốc tế và sự cần thiết phải hài hòa pháp luật trong nước vớicác tiêu chuẩn quốc tế,

Với mong muốn củng cố vàtăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữahai nước,

Đồng ý thỏa thuận nhưsau:

Điều 1

Các Bên phát triển quanhệ hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận này, trong phạm vi thẩm quyền của mình và phùhợp với pháp luật quốc gia cũng như các cam kết quốc tế của mỗi Bên.

Điều 2

Thỏa thuận này được ápdụng trong các hoạt động sau:

1. Trao đổi dữ liệu vàthông tin về các vấn đề pháp luật chung mà các Bên cùng quan tâm;

2. Trao đổi kinh nghiệmở cấp chuyên gia;

3. Thúc đẩy các hoạtđộng hợp tác quốc tế nhằm tăng cường hợp tác tư pháp giữa hai nước và hoànthiện hệ thống pháp luật của mỗi nước;

4. Phát triển các lĩnhvực hợp tác khác được sự đồng ý của các Bên.

Điều 3

Các Bên khuyến khích cáccơ quan của mình hợp tác trực tiếp với nhau hoặc tham gia các thỏa thuận hợptác khác theo quy định của pháp luật mỗi nước. Các thỏa thuận này sẽ được thôngqua ở cấp Bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bên khuyến khích vàhỗ trợ các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực tư pháp nhằm phát triển cácthỏa thuận quốc tế và thiết lập các quan hệ đối tác tốt đẹp.

Điều 4

Nếu cần thiết, các Bênsẽ tổ chức tham vấn định kỳ để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh, tìm giảipháp để tăng cường hiệu quả của việc thực hiện Thỏa thuận này và nâng cao quanhệ hợp tác song phương về pháp luật và tư pháp.

Điều 5

Trên cơ sở có đi có lạivà phù hợp với pháp luật trong nước, các Bên sẽ tự chủ tất cả các chi phí phátsinh trong việc thực hiện Thỏa thuận này cho các hoạt động diễn ra trên lãnhthổ nước mình, nếu không có thỏa thuận khác.

Điều 6

Thỏa thuận này có thểđược sửa đổi, bổ sung sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên. Việc sửađổi, bổ sung sẽ có hiệu lực với các điều kiện tương tự như của Thỏa thuận này.

Điều 7

Thỏa thuận này sẽ cóhiệu lực sau khi các Bên nhận được thông báo cuối cùng, theo đó các Bên cam kếtđã hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ cần thiết cho việc thực thi Thỏathuận. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vô thời hạn nếu một trong các Bên không yêucầu chấm dứt bằng cách thông báo cho Bên kia bằng văn bản trước ít nhất ba (03)tháng.

Làm tại Bucharest, ngày15 tháng 7 năm 2013, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ru-ma-nivà tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp cóbất kỳ sự khác biệt nào trong việc giải thích Thỏa thuận này giữa các Bên, bảntiếng Anh sẽ được làm cơ sở.

TM. BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Hà Hùng Cường
Bộ trưởng

TM. BỘ TƯ PHÁP
RUMANI

Robert Marius Cazanciuc
Bộ trưởng