BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 29/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004

Thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba có hiệu lực ngày 29 tháng 10 năm 2003./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬTPHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

THỎA THUẬN

HỢP TÁC VỀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ LIỆU VÀ LƯU TRỮ LỊCH SỬ GIỮA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA CU BA

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Đại sứ Việt Nam tại Cu Ba và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba thông qua Vụ Lưu trữ của Bộ Ngoại giao Cu Ba, sau đây gọi là “Hai Bên”.

Có nguyện vọng muốn trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học thư viện, lưu trữ và nghiên cứu lịch sử;

Nhận thấy mối quan hệ hữu nghị đã có giữa hai nước; rằng tài liệu và hồ sơ ngoại giao là một phần của bộ nhớ của nhân dân và Chính phủ trong khung cảnh quan hệ quốc tế của hai nước do chúng chứa đựng bằng chứng kinh nghiệm của nhân loại và cho phép hồi tưởng lại quá khứ;

Đã cùng thoả thuận như sau:

Điều 1: Mục tiêu của Thỏa thuận này là nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác giữa Hai bên trong lĩnh vực khoa học thư viện, lưu trữ và nghiên cứu lịch sử.

Điều 2: Hai Bên sẽ chuẩn bị các chương trình công tác hoặc dự án hợp tác hàng năm dựa trên việc trao đổi kinh nghiệm và tư vấn kỹ thuật về những vấn đề quan tâm chung.

Hai Bên ủng hộ việc tiến hành các khoá học đào tạo cho các cán bộ, nhân viên kỹ thuật và chuyên gia về những chủ đề sẽ thỏa thuận sau.

Điều 3: Hai Bên sẽ trao đổi thông tin về các hội nghị, đại hội và hội thảo đáng quan tâm được tổ chức ở lãnh thổ mỗi nước để tạo điều kiện cho chuyên gia của hai nước có thể tham dự.

Điều 4: Hai Bên sẽ tuân thủ luật pháp của mỗi nước khi trao đổi bản sao tài liệu ở các dạng vật mang tin khác nhau.

Điều 5: Trong trường hợp cung cấp bản sao tài liệu luật pháp quốc gia của Bên được yêu cầu sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, luật pháp quốc gia của Bên yêu cầu cũng có thể được áp dụng theo yêu cầu của Bên đó, nếu điều đó không trái với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế của Bên được yêu cầu.

Điều 6: Hai Bên sẽ xem xét đánh giá việc thực hiện các chương trình công tác hoặc các dự án hợp tác được triển khai căn cứ theo các điều khoản và điều kiện đã được thoả thuận.

Điều 7: Thoả thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian ba (3) năm, và được gia hạn cho thời gian tiếp theo trừ khi Bên kia thông báo bằng văn bản và các kênh ngoại giao cho bên đối tác biết về ý định bãi ước, ít nhất chín mươi (90) ngày trước khi Thoả thuận kết hạn.

Thỏa thuận này sẽ được sửa đổi nếu có sự nhất trí của cả Hai Bên được ghi thành văn bản và thông qua các kênh ngoại giao.

Làm tại La Habana, ngày 29 tháng 10 năm 2003, thành hai bản bằng ba thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, cả ba văn bản có giá trị như nhau, Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau giữa các văn bản thì bản tiếng Anh được lấy làm chuẩn./.

THAY MĂT BỘ NGOẠI GIAO

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNGLê Công Phụng

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO

NƯỚC CỘNG HÒA CU BA
THỨ TRƯỞNGJose’ A.Gue’rra Manchero