BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 40/LPQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

Thỏa thuận giữaChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp về vấnđề thuế đối với các dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt – Pháp có hiệu lựctừ ngày 01 tháng 09 năm 2003./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Trần Duy Thi

THỎATHUẬN

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHÁP VỀVẤN ĐỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THUỘC NGHỊ ĐỊNH THƯ TÀI CHÍNH VIỆT – PHÁP

Hai bên thỏa thuậnrằng Điều 6 của Nghị định thư Pháp - Việt được hiểu như sau:

Tiền từ Nghị địnhthư tài chính Pháp - Việt chỉ sử dụng để thực hiện các dự án được ghi tại Nghịđịnh thư tài chính đó, và không bao gồm các khoản thuế phát sinh trong quá trìnhthực hiện dự án.

Các doanh nghiệpPháp tham gia thực hiện các dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt – Phápthực hiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành tại Việt Nam và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa Việt Nam và Pháp”.

Làm tại Paringày 01 tháng 9 năm 2003

(gồm bốn bảngốc trong đó có hai bản tiếng Việt và hai bản tiếng Pháp).

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯNguyễn Bích Đạt

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHÁP
VỤ TRƯỞNG MỸ - Á
TỔNG VỤ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI BỘ KINH TẾ, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHIỆP
Bertrand De Cordoue