BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

Số: 96/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Thỏa thuận hợp tác và tài trợ về Dự án xe điện ở Hà Nội có hiệu lực từ ngày 06 tháng 10 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỚNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

THỎA THUẬN .

HỢP TÁC VÀ TÀI TRỢ VỀ DỰ ÁN XE ĐIỆN Ở HÀ NỘI

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Ngài Jacques Chirac, tới Việt Nam các ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2004, hai nước Việt Nam và Pháp mong muốn thông qua những định hướng cụ thể dành cho sự hợp tác đã được thiết lập cho việc phát triển một hệ thống giao thông đô thị tổng thể tại Hà Nội, được tổ chức xung quanh một tuyến xe điện.

Hai nước Việt Nam và Pháp vui mừng về chất lượng của quan hệ hợp tác cấp Nhà nước được thiết lập với sự hỗ trợ của mọi công cụ hợp tác của Pháp, để chuẩn bị và thực hiện dự án xe điện của Hà Nội đồng thời cam kết tiếp tục và tăng cường sự hợp tác này. Sáng kiến này dựa trên niềm tin được chia sẻ rằng đây là lợi ích của cả Việt Nam và Pháp tận dụng có hiệu quả hiểu biết về kinh nghiệm về công nghệ trong lĩnh Vực Xe điện đã được cồng nhận của Các công ty Pháp.

Các nghiên cứu khả thi của dự án này đang trong quá trình thực hiện sẽ cho phép khẳng định lợi ích của việc thiết lập một tuyến xe điện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị một cách hài hòa và bảo toàn bền vững chất lượng và môi trường của thành phố Hà Nội.

Hai phía thống nhất rằng phía Pháp sẽ cấp một khoản viện trợ dưới dạng một khoản vay ­ưu đãi với số tiền là 165 triệu EURO, dùng để tài trợ cho những thiết bị và dịch vụ có xuất xứ từ Pháp cần thiết cho việc thực hiện tuyến xe điện này.

Văn kiện ký tại Hà Nội ngày 06/10/2004 với hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp cùng có giá trị như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP
BỘ TRƯỞNG ĐẶC TRÁCH NGOẠI THƯƠNG
FranSois Loos

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ­
Võ Hồng Phúc