Độ tuổi để người lao động hưởng chế độ hưu trí là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Theo các quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn, việc xác định thời điểm ra quyết định hưu trí, tính hưởng chế độ hưu trí được thực hiện như sau:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7)gọi:  - 1900.6162

- Trước 6 tháng, tính đến ngày người lao động đủ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ), cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra thông báo bằng văn bản, thông báo cho người lao động biết thời điểm nghỉ hưu.

- Trước từ 2 đến 3 tháng, tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra quyết định nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu trong quyết định là thời điểm người lao động đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian này, cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị người thay thế để nhận bàn giao công việc và làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội.

- Thời điểm hưởng chế độ hưu trí (hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả) là thời điểm quyết định nghỉ hưu có hiệu lực thi hành.

Ví dụ: Ông A. sinh ngày 13-10-1948, đến ngày 13-10-2008 đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 60 tuổi). Tháng 4-2008, cơ quan có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản để ông A. biết thời điểm nghỉ hưu. Tháng 7-2008, cơ quan quản lý ra quyết định để ông A. được nghỉ hưu từ ngày 1-11-2008. Căn cứ quyết định này, cơ quan có trách nhiệm làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội để đến ngày 1-11-2008, ông A. bắt đầu nghỉ hưu và hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả. Đồng thời, cũng trong thời gian này cơ quan quản lý có trách nhiệm chuẩn bị bố trí người lao động thay thế để ông A. bàn giao công việc, hoàn thành trước ngày 1-11-2008.

>> Tải bộ luật lao động số 10/2012/QH13