Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế

Nội dung tư vấn

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng, quý, quyết toán thuế. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

Lưu ý: Người nộp thuế có thể được gian hạn về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

 Kê khai thuế theo tháng: áp dụng với thuế TNCN, thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Tờ khai thuế GTGT theo tháng sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ.

- Tờ khai thuế TNCN theo quý sử dụng cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý, tổng số thuế khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên.

- Báo cáo THSDHĐ cho doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Kê khai thuế theo quý: áp dụng với thuế TNCN, GTGT, BC tình hình sử dụng hóa đơn với các trường hợp không kê khai theo tháng.

Kê khai thuế theo năm: Lệ phí môn bài

Quyết toán thuế năm: áp dụng với thuế TNCN, TNDN và Báo cáo tài chính

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn pháp luật thuế Ngô Trang - Công ty luật Minh Khuê