BỘ NGOẠI GIAO
____
Số: 01/2009/TB-LPQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

THÔNG BÁO

Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam
____________________________
Hiệp định Thương mại Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc và ASEAN có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh