VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/TB-VPCP

Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TI BUI LÀM VIC VI LÃNH ĐO TNH KHÁNH HÒA V THÀNH LP ĐƠN V HÀNH CHÍNH - KINH T ĐC BIT BC VÂN PHONG, TNH KHÁNH HÒA.

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Cùng dự buổi làm việc có các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tỉnh, ý kiến lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Về Đề án của tỉnh Khánh Hòa:

Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đã được xây dựng với bố cục đáp ứng yêu cầu như sau:

- Sự cần thiết của Đề án; căn cứ triển khai thực hiện

- Thực trạng của huyện Vạn Ninh, lợi thế so sánh, tính đặc thù,...

- Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển tổng quát, phát triển theo ngành, lĩnh vực.

- Xác định mô hình chính quyền địa phương của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

- Các giải pháp tổ chức thực hiện; kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, Đề án này còn thiếu một số tài liệu như:

- Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong trên các khía cạnh như: Mở rộng quy mô diện tích của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ra cả huyện Vạn Ninh, bố trí lại dân cư phù hợp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, an ninh, quốc phòng trên địa bàn...

- Báo cáo tổng hợp còn thiếu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

a) Tỉnh khẩn trương bổ sung các tài liệu của Đề án; tiếp tục hoàn thiện Đề án trên cơ sở làm rõ, cụ thể các nội dung sau:

- Sự cần thiết thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong; căn cứ để triển khai thực hiện (chủ trương của Đảng, Hiến pháp 2013, tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển, phát huy lợi thế của địa phương).

- Thực trạng và định hướng của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong theo phương án mở rộng bao gồm cả huyện Vạn Ninh (phương án mới) nêu bật lợi thế so sánh với các Khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cạnh tranh lành mnh không làm triệt tiêu lẫn nhau giữa các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong nước, đủ sức cạnh tranh với các đặc khu kinh tế trong khu vực và trên thế giới) tính đặc thù, phân tích đánh giá ưu điểm, bất cập trong việc lựa chọn phương án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...

- Định hướng và mục tiêu tng quát theo ngành, lĩnh vực...; các giải pháp tổ chức thực hiện; xác định mô hình chính quyền địa phương; kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức...

- Khẩn trương hoàn thành quy hoạch, trong đó đặc biệt lưu ý trong việc sắp xếp dân cư, bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, công tác quốc phòng, an ninh để khi triển khai thực hiện thuận lợi.

b) Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh hoàn thiện Đề án.

c) Tỉnh chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan để phục vụ cho Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định trong tháng 01 năm 2018.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh

a) Về phương án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh hoàn thiện Đề án theo phương án lấy toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô, ranh giới, dân số của huyện Vạn Ninh.

b) Về tổ chức chính quyền theo phương án đề cao vai trò của Trưởng đặc khu; cơ chế nguồn vốn đầu tư hạ tầng Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Tỉnh trong quá trình xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

c) Về công tác quy hoạch: Đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và lập lại Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

d) Về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TCCV, TH, KTTH, NN, CN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành