BỘ NGOẠI GIAO
-------------

Số: 04/2010/TB-LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO

NGÀY ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN CÓ HIỆU LỰC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Thực hiện quy định của Điều 53, Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) xin trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ ASEAN về hợp tác liên quan đến thương vong trong lĩnh vực hàng hải và các cuộc điều tra về an toàn trong sự cố hàng hải (“ASEAN Memorandum of Understanding on Cooperation Relating to Marine Casualty and Marine Incident Safety Investigations”), ký tại Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009; có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Hoàng Anh