BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ký tại Viên ngày 11 tháng 4 năm 1980, sẽ có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Khi phê chuẩn Công ước nói trên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra Tuyên bố theo quy định tại Điều 12 và Điu 96 của Công ước:

“Bất kỳ quy định nào của Điều 11, Điều 29 hoặc Phần II của Công ước này cho phép hợp đồng mua bán, việc thay đổi hoặc đình chỉ hợp đồng theo sự thỏa thuận của các bên hoặc đơn chào hàng hoặc chấp nhận đơn chào hàng hay bt k sự thể hiện ý chí nào của các bên được lập và không phải dưới hình thức viết tay mà dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được áp dụng khi dù chỉ một trong s các bên có trụ sở thương mại đặt ở Việt Nam.”

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự