VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀOTẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 TẠI PHIÊN HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 12 tháng 12 năm 2011, tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc giavề đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 đã chủ trì cuộc họp BanChỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viênBan Chỉ đạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và Tổ Thưký giúp việc của Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo; ý kiếncủa các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận:

Sau hơn 3 năm thành lập từ năm2008, Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015đã tập trung chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trênnhiều lĩnh vực, làm thay đổi một bước nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọngcủa công tác này, góp phần thúc đẩy các cơ sở đào tạo, dạy nghề xây dựng vàcông khai các chuẩn đầu ra, chuẩn kỹ năng nghề của các ngành nghề đào tạo; tạosự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở sảnxuất; đã chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Chiến lược và Quy hoạch phát triểnnhân lực Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, làm căn cứ quan trọng để chỉ đạo vàxây dựng các kế hoạch đào tạo, sử dụng và phát triển nhân lực của các Bộ,ngành, địa phương và cả nước trong những năm tới. Các Bộ, ngành đã tập trungchỉ đạo triển khai nhiều hoạt động đem lại hiệu quả tích cực, có tác dụng thiếtthực đẩy mạnh công tác phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Để đẩy mạnh triển khai có hiệu quảcao hơn nữa về công tác phát triển nhân lực, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội,đưa công tác phát triển nhân lực trở thành một trong những khâu đột phá tronggiai đoạn tới như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra, thời gian tớicần tập trung làm tốt một số việc trọng tâm sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất việc kiệntoàn Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015theo hướng: thành lập Ban Chỉ đạo triển khai quy hoạch phát triển nhân lực quốcgia và đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020, trong đó lưu ý lựachọn được các thành phần hợp lý, có đại diện của 1 đến 2 tập đoàn, doanh nghiệplớn đang tham gia tích cực vào công tác đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, sớmtrình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2011.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầutư hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạotheo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2015, trong đó bổ sung yêu cầu chỉ đạo vềcông tác triển khai quy hoạch phát triển nhân lực trong thời gian tới, trìnhThủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2011.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan chuẩn bị và tổ chức một số hội nghị chuyên đề trong năm 2012,bao gồm:

- Hội nghị chuyên đề bàn về đổi mớicông tác tuyển sinh đại học, cao đẳng tổ chức vào tháng 01 năm 2012, trong đólưu ý làm rõ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh củacác trường.

- Hội nghị triển khai Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai quy hoạch phát triển nhân lực và đàotạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020 tổ chức vào tháng 02 năm 2012.

- Hội nghị sơ kết công tác đào tạolao động cho khu kinh tế Vũng Áng, nhằm rút kinh nghiệm, chuẩn bị phương án, kếhoạch tiếp tục triển khai công tác đào tạo nhân lực theo nhu cầu của các khucông nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trọng điểm khác, tổchức trong quý I năm 2012.

- Hội nghị chuyên đề đánh giá lạinhững cơ chế, chính sách đào tạo áp dụng đối với một số đối tượng đặc biệt, đàotạo nhân lực phục vụ cho các tỉnh miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dântộc và thu hút đào tạo ở một số ngành nghề khó tuyển sinh, đặc thù như: Thủysản, Khoa học cơ bản, Nghệ thuật, Thể thao, tổ chức vào quý II năm 2012.

- Hội nghị chuyên đề khối cáctrường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề thuộc các tập đoàn kinh tế, doanhnghiệp trực tiếp quản lý, nhằm đánh giá, đề ra các giải pháp tổ chức, quản lýhiệu quả, tổ chức vào quý II năm 2012, trong đó lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạocần chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan lập tiến hành khảo sát,đánh giá tình hình thực tế tại một số trường đại diện cho khối trường này.

- Hội nghị đánh giá tình hình thựchiện đào tạo nghề liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng nghề lênđại học tổ chức vào quý IV năm 2012.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, đánh giá kếtquả thực hiện đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đạihọc, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 để làm cơ sở xây dựng đề án mới về đào tạocán bộ khoa học kỹ thuật bằng ngân sách nhà nước trong giai đoạn tiếp ngay saukhi Đề án 322 kết thúc, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2012.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung chỉ đạokhẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụngđối với học sinh, sinh viên để trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phụcnhững hạn chế, thiếu sót và có hướng dẫn việc thực hiện trong học kỳ II năm học2011 - 2012.

e) Chủ trì hướng dẫn và lập kế hoạchxây dựng khung trình độ đào tạo quốc gia đối với công tác đào tạo trình độ đạihọc, cao đẳng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối quý II năm 2012 để triểnkhai thực hiện và hoàn thành việc này trong năm 2013.

g) Chủ trì lập kế hoạch hỗ trợ cácđịa phương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo nhân lực ởnước ngoài theo nhu cầu của địa phương và trong quý II năm 2012 có văn bảnthông báo, hướng dẫn cho các địa phương về việc này.

h) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, lưu ý làm rõ về các nội dung tựchủ, gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm của các trường; có cơ chế giám sát hiệuquả, bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các trường, trìnhThủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2012 sau khi Luật giáo dục đại học đượcthông qua.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạonghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trước ngày 15 tháng 01 năm 2012.

- Chủ trì việc hướng dẫn và lập kếhoạch xây dựng khung trình độ đào tạo quốc gia đối với công tác đào tạo trìnhđộ cao đẳng nghề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối quý II năm 2012 để triểnkhai thực hiện và hoàn thành việc này trong năm 2013.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành Thông tư liên Bộ hướng dẫncơ chế tài chính trong việc triển khai quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ,ngành, địa phương; hoàn thành trong tháng 01 năm 2012.

- Hoàn thiện hệ thống đánh giátrình độ phát triển nhân lực để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiệntrong tháng 2 năm 2012.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương xây dựng và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng trang thông tinđiện tử về phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; hoàn thành trongquý I năm 2012.

4. Giao Bộ Khoa học và Công nghệchủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơquan liên quan xây dựng đề án phát triển đội ngũ trí thức và nhân lực trình độcao, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: GD&ĐT, LĐ-TB&XH, TC, KH&ĐT, CT, XD, TT&TT, YT, VH, TT&DL, NN&PTNT, NHNNVN; TN&MT, GTVT, NV, KH&CN;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ủy ban Dân tộc của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tổ Thư ký BCĐ Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 (thuộc Bộ GD&ĐT)
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ