ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM LÊ SƠN HẢI TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 01/2016 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2016

Ngày 01/02/2016, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp giao ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 01/2016 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2016. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc y ban (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh họp trực tuyến). Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kết luận như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02/2016 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và các đại biểu dự họp để bổ sung hoàn thiện báo cáo.

2. Giao các Vụ, đơn vị có Đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện văn bản, phấn đấu sớm được ký ban hành trước khi tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.

3. Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ Địa phương I, II, III và Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh nắm tình hình vùng dân tộc trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2016, xây dựng Báo cáo gửi Văn phòng để tổng hợp, trình Lãnh đạo Ủy ban ký gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định; tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban ban hành Quyết định phân công Lãnh đạo trực tết Tết Nguyên đán năm 2016; chuẩn bị kế hoạch gặp mặt xuân đầu năm Bính thân 2016, ký giao ước thi đua và các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.

4.Về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2015: Giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu Lãnh đạo Ủy ban thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2015 do 01 đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm là Trưởng ban, thành viên là đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Văn phòng UB. Văn phòng Ủy ban tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết và chuẩn bị kỹ các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu, giấy mời, đại biểu, hội trường, ăn nghỉ, đi lại của đại biểu...đảm bảo phục vụ cho công tác tổ chức Hội nghị, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, hoàn thiện Chương trình hành động của Ủy banDân tộc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2016, trình Lãnh đạoỦy ban ký ban hành.

6. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan để nghiên cứu lựa chọn thiết kế nội thất các Phòng theo chức năng cho phù hợp tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2016, Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị (để t/h);
- Đảng ủy cơ quan UBDT
- Cổng TTĐT
UBDT;
- Lưu VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Sỹ Tá