BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10007/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1914/TB-PTPL ngày 21/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên phụ liệu sản xuất bo mạch điện tử, developer and Replenisher QR-D1, hóa chất dùng trong phim in trong công nghệ in PCB (mục 29 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Điện tử Sun Ching Việt Nam

Địa chỉ: Lô E, đường số 2, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương

MST: 3700387862

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10 049235200/A12 ngày 28/7/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa học dùng trong nhiếp ảnh, thành phần chính gồm Kali hydroxit, Kali sulfit, Natri sulfit, Kali carbonat, Kali bromua, Hydroquinone, ở dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học dùng trong nhiếp ảnh, thành phần chính gồm Kali hydroxit, Kali sulfit, Natri sulfit, Kali carbonat, Kali bromua, Hydroquinone, ở dạng lỏng.

thuộc nhóm 37.07 “Chế phẩm hóa chất dùng trong nhiếp ảnh (trừ vecni, keo hồ, chất kết dính và các chế phẩm tương tự); các sản phẩm chưa pha trộn dùng trong nhiếp ảnh, đã đóng gói theo định lượng hoặc đóng gói đ bán lẻ ở dạng sử dụng được ngay, phân nhóm 3707.90 “- Loại khác, mã số 3707.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Điện tử Sun Ching Việt Nam (Lô E, đường số 2, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái