BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG
TẠI CUỘC HỌP VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày 01/03/2012, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng Đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ngành giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Lãnh đạo: Văn phòng Bộ, các Vụ, Thanh tra Bộ, Ban ĐM & QLDN, Trung tâm CNTT, Tổng cục Đường bộ VN và các Cục thuộc Bộ, Viện Khoa học & công nghệ giao thông vận tải, Viện chiến lược & phát triển giao thông vận tải.
Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Vụ KHĐT và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:
Trong thời gian qua, các Đơn vị đã có nhiều cố gắng để xây dựng Đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ngành giao thông vận tải, đây là một Đề án khó, có tầm ảnh hưởng rộng lớn, cần tập trung trí tuệ tập thể, quyết tâm chính trị của toàn thể lãnh đạo các đơn vị trong ngành.
1. Về nội dung:
- Cơ bản thống nhất cấu trúc của Đề án, cần đánh giá thêm hiện trạng của ngành, phân tích rõ những mặt được và chưa được. Đề án phải đảm bảo tính kế thừa trên nền tảng của các thời kỳ trước và phải cập nhật thêm các Chiến lược, Quy hoạch, các đề án biến đổi khí hậu, môi trường …v.v. liên quan đến ngành GTVT đã được phê duyệt.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Cần phải rà soát kỹ các số liệu và lộ trình thực hiện của Đề án, ưu tiên hiện đại hóa đối với Viện Khoa học & Công nghệ và Viện Chiến lược & phát triển giao thông vận tải.
- Đây là Đề án tổng thể, mang tính định hướng chung vì vậy Sau khi Đề án được phê duyệt, các cơ quan đơn vị cần phải xây dựng các tiểu Đề án gắn liền với từng đơn vị cụ thể đảm bảo định hướng đến 2020, tầm nhìn 2030.
2. Triển khai thực hiện:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu và khẩn trương đóng góp ý kiến đầy đủ vào các nội dung của Đề án.
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tiếp tục chỉ đạo Vụ KHĐT tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh đề án để phê duyệt.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng thông báo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?