BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10312/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH, NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trên cơ sở kết quả Hội thảo về chính sách ngày 12/12/2015 tại Hà Nội, Bộ trưởng Cao Đức Phát phân công các đơn vị đẩy mạnh, nghiên cứu đề xuất chính sách phục vụ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững như sau:

1. Hoàn thiện khung chính sách thúc đẩy tái cơ cấu ngành: Vụ Kế hoạch chủ trì; TS Đặng Kim Sơn, Viện Chính sách chiến lược NN PTNT và các đơn vị liên quan phối hợp.

2. Chính sách về đất đai:

Về cơ chế phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp: Vụ Pháp chế chủ trì, Viện Chính sách chiến lược NN PTNT, Học viện Nông nghiệp VN phối hợp, hợp tác với các cơ quan liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Chính sách về tín dụng

Về chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp (Tham gia sửa đổi Nghị định 158/2006). Phối hợp sơ kết thí điểm thực hiện Nghị quyết 14/2015/NQ-CP cho vay theo chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu nông sản. Phát triển cho thuê tài chính (tham gia sửa đổi Nghị định 16/2001, 65/2005): Vụ Kế hoạch chủ trì, Viện Chính sách chiến lược NN PTNT phối hợp, hợp tác với các cơ quan liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Chính sách thuế

Về đánh giá tác động của các chính sách thuế (10 loại), đề xuất điều chỉnh các loại thuế, phí (về loại thuế và phí, cách áp thuế...): Vụ Tài chính chủ trì, Viện Chính sách chiến lược NN PTNT và các đơn vị liên quan tham gia, phối hợp và hợp tác với các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính.

5. Đánh giá đầu tư công

Về đánh giá tổng hợp về đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, đề xuất điều chỉnh phù hợp: Vụ Kế hoạch chủ trì, các đơn vị có liên quan tham gia, phối hợp, hợp tác với các cơ quan liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

6. Chính sách thương mại

Về đánh giá tác động của chính sách thương mại hiện hành, các cam kết thương mại quốc tế (FTA) liên quan tới phát triển nông nghiệp, đề xuất biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (trước hết đối với ngành chăn nuôi): Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Viện Chiến lược chính sách NN PTNT, Viện Quản lý Kinh tế TW, các cơ quan liên quan của Bộ Công thương.

7. Các đơn vị chủ trì đề xuất đề tài, dự án, nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể để thực hiện trước 30/1/2016.

8. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đề xuất bố trí kinh phí để các đơn vị thực hiện trong năm 2016.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (đ b/c);- Các Vụ, Tổng cục, Cục;- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn