BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA
TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG NN VÀ THỦY LỢI
Ngày 22/12/2011, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), chủ trì Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi (Tổng công ty). Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công đoàn ngành và Tổng công ty.
Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của đại diện cơ quan liên quan thuộc Bộ và Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và TL. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:
1. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:
- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng phát triển của ngành.
- Về cơ bản biểu mẫu tổng hợp kế hoạch phù hợp với quy định của Bộ.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ, khả thi.
2. Yêu cầu Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
a) Về định hướng chiến lược:
Hội đồng thành viên Tổng công ty bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh chính và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc phát triển các sản phẩm xây dựng là công trình Thủy lợi, Thủy điện.
Về đầu tư phát triển phải xác định thứ tự ưu tiên dự án mũi nhọn của Tổng công ty, tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính (tránh dàn trải), sớm hoàn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung xây dựng các thương hiệu sản phẩm mạnh của Tổng công ty nhằm chiếm lĩnh thị trường xây dựng Thủy lợi, Thủy điện.
Xác định rõ Tổng công ty tập trung đầu tư có hiệu quả vào ngành sản xuất kinh doanh chính; Tổng công ty không được đầu tư ra ngoài ngành, nếu không có ý kiến bằng văn bản của Bộ.
b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:
Tách bạch rõ chỉ tiêu của tổ hợp mẹ - con và chỉ tiêu của mẹ; Tính logic các chỉ tiêu, thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Công ty mẹ; danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 và năm 2012; lộ trình thoái vốn tại doanh nghiệp khác để tập trung vốn đầu tư vào ngành nghề chính.
c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:
- Các giải pháp tăng cường quản lý, giám sát vốn, tài sản, đất đai, vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (quản lý người đại diện phần vốn) theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2011-2015, triển khai đầu tư năm 2012; hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, nhằm đảm bảo các hệ số an toàn tài chính của Tổng công ty (Công ty mẹ) theo quy định của pháp luật.
- Các giải pháp về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nhất là giải pháp đảm bảo việc hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty theo kế hoạch của Bộ. Giải pháp thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo lộ trình.
- Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đến các công ty con của Công ty mẹ.
3. Về tổ chức thực hiện
- Giao Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung nêu trên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (tổ hợp mẹ - con), Công ty mẹ Tổng công ty. Để có đủ căn cứ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch (nhất là mục tiêu chiến lược), riêng số liệu các chỉ tiêu chủ yếu phải có số liệu của Tổ hợp mẹ - con, trong đó có số liệu của Công ty mẹ.
- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Tổng công ty Cơ điện XDNN và TL;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư