BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10738/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo 1519/TB-PTPLHCM-14 ngày 30/6/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp nhân mứt #1 (V-DCHO-CC4) (Mục 20)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation Việt Nam; Địa chỉ: Lô D-4R-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3- Bến Cát- Bình Dương; Mã số thuế: 3701990706

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1127/NKD05 ngày 18/2/2014 tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm gồm pectin, đường Sacharose chiếm 88%, dùng trong thực phẩm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: V-DCHO-CC4

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm gồm pectin, đường Sacharose chiếm 88%, dùng trong thực phẩm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Republic Biscuit Corporation

thuộc nhóm 21.06 "Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", mã số thuế chi tiết 2106.90.99 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Ngoài Khu công nghiệp- Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-P-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái