BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10773/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa,áp dụngmức thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 945/TB-PTPLHCM-14 ngày 25/04/2014; công văn số TE&QC20140818-1 ngày18/8/2014 của Công ty TNHH Thiết bị điện tử Daewoo Việt Nam và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Additive XP-08 (hóa chất).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thiết bị điện tử Daewoo Việt Nam; Đ/c: KCN Tân Định, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3700229922.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 391/NSX02 ngày 24/03/2014 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp có thành phần chính là ethylen glycol, hợp chất Bo hữu cơ và hợp chất este. (Sản phẩm dùng để chế tạo chất điện phân dùng cho sản xuất tụ điện phân).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: XP-08 (Additive XP-08).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp có thành phần chính là ethylen glycol, hợp chất Bo hữu cơ và hợp chất este. (Sản phẩm dùng để chế tạo chất điện phân dùng cho sản xuất tụ điện phân).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: Shenzhen capchem Technology Co., Ltd, China.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết và ghi ở nơi khác”, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái