BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11157/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNGBÁO

VỀ KẾT QUẢPHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quả phântích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. HồChí Minh tại thông báo 1533/TB- PTPLHCM-14 ngày 04/07/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung môi - DILUEN (SWS-60).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam. Địa chỉ: KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Long An. MST: 1100555173.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 241/NKD01 ngày 17/03/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

1- Ethyl - 2 - Pyrrolidinone, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cleansing Solvent Diluent (SWS-60)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

1- Ethyl - 2 - Pyrrolidinone, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin. Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 2933 " Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố nitơ", mã số 2933.79.00 "-- Loại khác ", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lựckể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái