BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11253/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quả phântích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minhtại thông báo số 1966/TB-PTPLHCM ngày 28/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 6: NPL69#& Nhựa polyme từ etylene dạng nguyên sinh SUMIKATHEN L GA802

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Magx Việt Nam; Địa chỉ: Lô 114 KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; Mã số thuế: 3600487239.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005863126/E31 ngày 05/7/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hoà - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Polyethylen có trọng lượng riêng dưới 0,94, cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp, dạng hạt

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: RESIN SUMIKATHEN L GA802

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyethylen có trọng lượng riêng dưới 0,94, cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp, dạng hạt

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 39.01 "Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh ", phân nhóm 3901.10 " - Polyetylen có trọng lượng riêng dưới 0,94", mã số 3901.10.92 "- - - Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh tỷ trọng thấp (LLDPE)" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lựckể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái