BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11468/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thôngbáo số 1788/ TB-PTPLHCM ngày 7/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Triethylenediamire, dùng làm phụ gia trong sản xuất mực in (dùng sản xuất mực in)/ Dabco (Mục 12 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH SAKATA INX Việt Nam; Địa chỉ: 33 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam- Singapore, tỉnh Bình Dương. MST: 0303177976.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004070242/A12 ngày 18/6/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Triethylenediamine

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Dabco

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Triethylenediamine

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 29.33 "Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ.", phân nhóm 1 gạch " - Hợp chất có chứa một vòng pyrimidin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc:" phân nhóm 2933.59 "- - Loại khác"; mã số 2933.59.90 "--- Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái