BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11471/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU

Căncứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việcphân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căncứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mứcthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trêncơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhậpkhẩu - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1724/ TB-PTPLHCM ngày25/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyamit dạng nguyên sinh (G-700X70) (Nguyên liệu sản xuất sơn) (Mục 6 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Carboline Việt Nam; Địa chỉ: Lô D_4R_KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. MST: 3701990706.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002144741/A12 ngày 23/5/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Polyamit từ Dithylenetriamine và hỗn hợp dimer của các axit béo hòa tan trong Xylene, hàm lượng rắn ~ 70%

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: G-700X70

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyamit từ Dithylenetriamine và hỗn hợp dimer của các axit béo hòa tan trong Xylene, hàm lượng rắn ~ 70%

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 39.08 "Polyamit dạng nguyên sinh", mã số 3908.90.00 "- Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thôngbáo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái