BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11481/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng XNK - Chi nhánh TP. Hồ ChíMinh tại thông báo số 1742/TB-PTPLHCM ngày 31/7/2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: mục 1: DSC141 #& K-0789-polyeste chưa no, dạng lỏng.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dong Sung Chemical (Việt Nam); Đ/c: Lô 201/2, đường số 7, KCN Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; MST 3600873386.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005176404/E31 ngày 30/6/2014 tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quantỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyether urethane »39%; N, N-Dimethylformamide » 61%, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: K - 0789.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyether urethane »39%; N, N-Dimethylformamide » 61%, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: Dongsung Chemical Co., Ltd, Korea.

thuộc nhóm 3208 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) m từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, mã số 3208.90.90 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ Biên Hòa (Cục HQ tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái