BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11498/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 2080/TB-PTPLHCM ngày 11/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm chứa dầu Silicon- SILFOAM (R) SRE ANTIFOAM- EMULSION- Nguyên liệu sản xuất nước làm mền vải.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam; Địa chỉ: Lô A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0300762150.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008615913/A12 ngày 31/7/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam- Singapore- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Silicon nguyên sinh, dạng phân tán trong nước, hàm lượng chất rắn là 43,3%

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SILFOAM SRE ANTIFOAM- EMULSION.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silicon nguyên sinh, dạng phân tán trong nước, hàm lượng chất rắn là 43,3%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin. Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.10 "Silicon dạng nguyên sinh", mã số 3910.00.20 " - Dạng phân tán hoặc dạng hòa tan" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái