BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11534/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích, thông tin bổ sung củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1567/TB-PTPLHCM-14 ngày 11/07/2014, công văn số 1504/PTPLHCM-NV ngày 18/09/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: C9 Aromatic Solvent - Hỗn hợp hydrocacbon thơm.

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam); địa chỉ: KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai; MST: 3602029555.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002946403/A12 ngày 04/06/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp hydrocacbon thơm có thành phần gồm: Xylene » 10,5%; n-propylbenzen; Toluene, m-ethyl-; Toluene, o-ethyl-; Messitylene; Toluene, p-ethyl-; Hemimellitene; psi-Cumene, có thành phần cất >65% thể tích được cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ASTMD86.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Mixed xylene.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp hydrocacbon thơm có thành phần gồm: Xylene » 10,5%; n-propylbenzen; Toluene, m-ethyl-; Toluene, o-ethyl-; Messitylene; Toluene, p-ethyl-; Hemimellitene; psi-Cumene, có thành phần cất >65% thể tích được cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ASTMD86.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 27.07 “Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm”, mã 2707.50.00 “- Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có thành phần cất từ 65% thể tích trở lên (kể cả hao hụt) được cất ở nhiệt độ, 250ºC theo phương pháp ASTM D 86” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ Long Thành (Cục HQ tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái