BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11536/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2125/TB-PTPLHCM ngày 12.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3 PLTK Cuộn ống dẫn thủy lực bằng thép không rỉ.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 47121/NKD05 , ngày 22.5.2014 tại Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư, Cục HQ TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Ống làm bằng hợp kim niken, không nối, mặt cắt ngang hình tròn. Kích cỡ: (Ø9.5 x 1.2)mm x cuộn. Dùng trong công nghiệp đường ống dẫn (chất lỏng, hóa chất,...)

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Wall Alloy INC 825 Seamless Coil Tubing control line Encapsulated in a 13mmx13mm Black Santoprene (TPV) Jacket, Mat.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ống làm bằng hợp kim niken, không nối, mặt cắt ngang hình tròn. Kích cỡ: (Ø9.5 x 1.2)mm x cuộn. Dùng trong công nghiệp đường ống dẫn (chất lỏng, hóa chất,...)

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Mid South.

thuộc Nhóm 7507: Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện của ống nối hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối, khủy, măng sông); Phân nhóm: - Ống và ống dẫn; Mã số 7507.12.00: - Bằng hợp kim niken tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. HCM);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái